Informacje o ubezpieczeniu OC

Informacje o ubezpieczeniu komunikacyjnym OC

 

Co jest przedmiotem i jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC ?

Kiedy należy wykupić polisę OC ?

Na jaki okres należy wykupić polisę OC ?

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia polisy OC ?

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC ?

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC, żeby zmienić ubezpieczyciela ?

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC w przypadku sprzedaży lub zakupu samochodu ?

Jakie są obowiązki sprzedającego samochód ?

Jakie są obowiązki kupującego samochód ?

Czy można odzyskać składkę z ubezpieczenia OC sprzedając samochód ?

Co zrobić kiedy zdarzy się kolizja ?

Co w sytuacji gdy szkodę wyrządził nieznany sprawca ?

Co w sytuacji gdy szkodę wyrządził znany lecz nieubezpieczony sprawca ?

Jakie są podstawy prawne ubezpieczenia obowiązkowego OC ?

 

Co jest przedmiotem i jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC ?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia ochronę na terytorium jednego z 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.

Ubezpieczyciel odpowiada do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. W przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia 1 500 000 euro, w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia – 300 000 euro.

Powrót do pytań.

 

Kiedy należy wykupić polisę OC ?

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę.

Bez względu na to czy pojazd jest zdolny uczestniczyć w ruch drogowym, czy nie i bez względu na to czy pojazd fizycznie istnieje czy nie (np. spalił się lub został ukradziony) dopóki jest zarejestrowany musi być ubezpieczony !

 • ubezpieczenie OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń
 • jeżeli pojazd jest po raz pierwszy rejestrowany na terenie kraju ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu
 • jeżeli kupiliśmy samochód zarejestrowany na terenie kraju bez ważnego OC, ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w dniu zakupu pojazdu
 • jeżeli kupiliśmy samochód zarejestrowany na terenie kraju z ważnym OC:
  • i jeżeli zdecydowaliśmy sie na przepisanie polisy (w ciągu 30 dni od zakupu na swoje dane) oraz nie wypowiedzieliśmy jej w ciągu tego okresu to ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w ostatnim dniu ochrony jaki widnieje na przejętej polisie
  • i jeżeli nie zdecydowaliśmy sie na przepisanie przejętej polisy na swoje dane oraz wypowiedzieliśmy ją w ciągu 30 dni od zakupu to ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w 30-stym dniu od daty na umowie kupna (pod warunkiem,że okres ochrony, wynikający z tej polisy nie minie w trakcie tych 30-stu dni)

Powrót do pytań.

 

Na jaki okres należy wykupić polisę OC ?

Umowę OC zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że:

 • pojazd jest zarejestrowany czasowo
 • pojazd jest pojazdem historycznym
 • pojazd jest pojazdem wolnobieżnym
 • właścicielem pojazdu jest podmiot gospodarczy, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży samochodów w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży lub polegającą na kupnie i sprzedaży samochodów. Możliwe jest wówczas zawarcie umowy krótkoterminowej.

Powrót do pytań.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia polisy OC ?

Jeżeli posiadasz samochód zarejestrowany na siebie do zawarcia polisy OC wystarczy:

 • dowód rejestracyjny
 • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia (o zniżkach), jeżeli ubezpieczasz u nowego ubezpieczyciela

Jeżeli dopiero kupiłeś samochód i nie zarejestrowałeś jeszcze pojazdu na siebie do zawarcia polisy OC wystarczy:

 • dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela
 • umowa zakupu pojazdu
 • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia (o zniżkach), jeżeli ubezpieczasz u nowego ubezpieczyciela

Powrót do pytań.

 

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC ?

Właściwy jest tutaj artykuł 88 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późń zm).

Art. 88.
1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) samochody osobowe – 500 euro,

b) samochody ciężarowe i autobusy – 800 euro,

c) pozostałe pojazdy – 100 euro,

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.

3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Powrót do pytań.

 

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC, żeby zmienić ubezpieczyciela ?

Polisa automatycznie przedłuża się na kolejny rok (jeżeli składka za bieżący została w całości opłacona), więc jeśli chcesz z niej zrezygnować, złóż wypowiedzenie umowy najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia.

Jeżeli kupiłeś samochód z ważną polisą OC masz prawo z niej zrezygnować w ciągu 30-stu dni od daty na umowie kupna.

Pobierz druk wypowiedzenia ubezpieczenia OC

Pobierz druk wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę pojazdu

Powrót do pytań.

 

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC w przypadku sprzedaży lub zakupu samochodu ?

W przypadku sprzedaży samochodu polisa OC przekazywana jest nowemu właścicielowi. Jeżeli zdecyduje się on na kontynuację ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji składki i rozlicza się z nowym właścicielem samochodu.

Po sprzedaży pojazdu nabywca może korzystać z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, na który została zawarta umowa ubezpieczenia. Wraz ze sprzedażą pojazdu zbywca ma obowiązek przekazania nowemu właścicielowi pojazdu dokumentów potwierdzających umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (polisę). Zbywca ma 30 dni na poinformowanie zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy.

Nowy właściciel samochodu może w ciągu 30 dni wypowiedzieć umowę. W tym przypadku zakład ubezpieczeń rozlicza się z osobą, która sprzedała samochód, zwracając jej składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki nastąpi tylko wtedy, gdy zakład ubezpieczeń nie wypłacił ani nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody objęte polisą.

Jeżeli nabywca nie wypowiada umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki, analizując związane z nabywcą ryzyko ubezpieczeniowe. Jeżeli ryzyko będzie większe niż w przypadku zbywcy, zakład ubezpieczeń wystąpi do nabywcy o dopłatę składki, gdy ryzyko będzie mniejsze, ubezpieczyciel powinien zwrócić nadwyżkę składki.

Sprzedaż samochodu nie musi oznaczać straty dla zbywcy, który zapłacił składkę roczną za ubezpieczenie OC. Osoba sprzedająca samochód może doliczyć wartość niewykorzystanej składki do ceny pojazdu, jeżeli zgodzi się na to nabywca pojazdu. Ponadto można w umowie sprzedaży pojazdu zamieścić klauzulę zobowiązującą kupującego pojazd do zwrotu zbywcy równowartości niewykorzystanej składki w przypadku niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia. W przypadku umieszczenia takiej klauzuli nowy właściciel pojazdu albo wypowie umowę ubezpieczenia – wówczas zakład ubezpieczeń zwróci sprzedającemu składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, albo zwróci zbywcy pojazdu równowartość tej składki.

Pobierz druk wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę pojazdu

 

Powrót do pytań.

 

Jakie są obowiązki sprzedającego samochód ?

Sprzedający ma obowiązek w ciągu 30 dni od sprzedaży pojazdu dostarczyć umowę sprzedaży do Towarzystwa, w którym był ubezpieczony.

Powrót do pytań.

 

Jakie są obowiązki kupującego samochód ?

Kupujący w ciągu 30 dni od zakupu pojazdu ma obowiązek przepisać na siebie przejętą od sprzedającego ważną polisę OC lub wypowiedzieć ją w ciągu tego okresu i zawrzeć nową. Jeżeli kupiony pojazd nie posiada ważnej polisy OC, należy go ubezpieczyć najpóźniej w dniu zakupu.

Powrót do pytań.

 

Czy można odzyskać składkę z ubezpieczenia OC sprzedając samochód ?

Tak, jeżeli nowy właściciel wypowie polisę w ciągu 30 dni od zakupu i zawrze nowe ubezpieczenie, zakład ubezpieczeń zwróci sprzedającemu składkę za niewykorzystany przez niego okres ubezpieczenia (pomniejszony o jeden miesiąc). Zwrot składki nastąpi tylko wtedy, gdy zakład ubezpieczeń nie wypłacił ani nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody objęte polisą.Sprzedający powinien wówczas napisać prośbę o zwrot składki i dostarczyć ją do ubezpieczyciela wraz z umową sprzedaży i informacją na temat wypowiedzenia nowego właściciela.

Powrót do pytań.

 

Co zrobić kiedy zdarzy się kolizja ?

Coraz częściej najpewniejszym sposobem rozstrzygnięcia o winie za spowodowanie kolizji lub wypadku jest wezwanie Policji. Policyjna notatka z miejsca zdarzenia uniemożliwi sprawcy wycofanie się ze złożonego oświadczenia.

Jeżeli pozostajesz tylko przy oświadczeniu sprawcy kolizji, to pamiętaj o opisie zdarzenia i powstałych uszkodzeń oraz o danych kierowcy i samochodu (poproś sprawcę o dowód tożsamości oraz polisę OC i sam spisz potrzebne dane – zdarza się, że sprawca podaje dane nieprawdziwe). Pomocne może być oświadczenie naocznego świadka zdarzenia.

Druk oświadczenia o zdarzeniu drogowym/stłuczce

Powrót do pytań.

 

Co w sytuacji gdy szkodę wyrządził nieznany sprawca ?

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody na osobie powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Powrót do pytań.

 

Co w sytuacji gdy szkodę wyrządził znany lecz nieubezpieczony sprawca ?

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody w mieniu i na osobie powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Powrót do pytań.

 

Jakie są podstawy prawne ubezpieczenia obowiązkowego OC ?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – tekst pierwotny (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).

Ustawy zmieniające:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych(Dz.U. Nr 26, poz. 225).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703).

Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 281, poz. 2778).

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 167, poz. 1396). Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 21, 23 i 24, które wchodzą w życie z dniem 26 marca 2006 r.

Powrót do pytań.