Komunikacyjne OC AC

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Przedmiotem ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

1.Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczyciel odpowiada do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. W przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia 5 000 000 euro, w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia do 1 000 000 euro.

2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

(Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest więc ważne i zapewnia ochronę również na terytorium jednego z państw: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Dania, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Wyspy Owcze).

3. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 2, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymaga-ny przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.