Ubezpieczenie Firmy Gdynia Starowiejska 13

Ubezpieczenie firmy Gdynia – 511 603 511

Warunkiem pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest systematyczny i niezakłócony rozwój. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą w znacznym stopniu ograniczyć jego płynność finansową, uniemożliwić realizacje strategii, a nawet doprowadzić ją do bankructwa.

Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej

Ochrona obejmuje szkody:
– wynikłe z następstwa niedozwolonego czynu (odpowiedzialność cywilna deliktowa)
– wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność cywilna kontraktowa)

Powyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o:

 • OC za produkt
 • OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego
 • OC pracodawcy i OC organizatora imprezy
 • o ochronę poza RP (z wyłączeniami)

Ubezpieczenie majątkowe dla firm i biznesu – od zdarzeń losowych

Kompleksowa ochrona majątku, trzy warianty – poziomy ochrony:

 • ‚all risk’ – wszystkie ryzyka
 • rozszerzony
 • podstawowy

Każdy z wariantów może być rozszerzony o dodatkową ochronę, np.: ubezpieczenie kosztów stałych, ubezpieczenie maszyn przenośnych, przepięcia, wandalizm, powódź, stłuczenie szyb, rozmrożenie środków obrotowych.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

W tym wariancie ubezpieczenia oprócz ryzyka kradzieży/rabunku pokrywane są koszty naprawy zabezpieczeń zniszczonych podczas włamania. Ochrona obejmuje również straty powstałe z kradzieży mienia, nawet bez wejścia sprawcy do lokalu (np. kradzież mobilnego sprzętu lub gotówki). Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, np. kradzież elementów znajdujących się poza budynkiem.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dla sprzętu nie starszego niż 7 lat, przenośnego i stacjonarnego ochrona od niespodziewanych, nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń. Objąć nim można także szkody w oprogramowaniu, nośnikach danych i koszty na wynajęcie sprzętu zastępczego.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ochrona obejmuje wyposażenie oraz środki obrotowe przewożone przez Ubezpieczonego (albo na jego ryzyko) na terenie kraju. Jest możliwość objęciem ochroną większego zakresu terytorialnego. Zakres ochrony zawiera również inne zdarzenia (losowe), takie jak wypadek pojazdu, kradzież z pojazdu (lub kradzież z pojazdem).


Oprócz powyższego proponujemy ubezpieczenie podmiotów gospodarczych.

Przedmiot ubezpieczenia:

Budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, mienie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, mienie osób trzecich, wartości pieniężne.

Ubezpieczenia wchodzące w skład pakietu:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Umowy ubezpieczeń: mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, stałych elementów od stłuczenia oraz odpowiedzialności cywilnej mogą zostać zawarte pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Przedmiot ubezpieczenie firmy Gdynia:
budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne znajdujące się w miejscu ubezpieczenia,
maszyny, urządzenia i wyposażenie znajdujące się poza miejscem ubezpieczenia – odpowiedzialność do 80% ich wartości.

Zakres: ogień, przepięcie, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, silny wiatr, deszcz nawalny, śnieg, powódź, grad, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, zalanie, lawina, dym, huk ponaddźwiękowy oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zajściem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

Przedmiot: urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne, mienie osób trzecich.

Zakres: kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja dokonana podczas kradzieży lub rabunku.

Ubezpieczenie stałych elementów od stłuczenia:

Przedmiot: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, rurki neonowe, reklamy i tablice świetlne, wykładziny szklane i kamienne, inne stałe elementy szklane stanowiące wyposażenie użytkowanego lokalu.

Zakres: stłuczenie stałych elementów.