Miałeś wypadek – jak się zachować ?

Miałeś wypadek ? – jak się zachować ?

Obowiązki kierującego pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym określone zostały w artykule 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami).

Kolizja – nie ma osób rannych, jedynie uległy uszkodzeniu pojazdy, kierujący w nim uczestniczący powinni:

  • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • przedsięwziąć niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt ostrzegawczy, ogranicz przebywanie na jezdni – szczególnie w nocy niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu; usuń pojazd na chodnik lub pobocze
  • powiadom Policje o zdarzeniu i zacznij spisywanie oświadczenia

W oświadczeniu tym powinna być opisana przyczyna i przebieg kolizji, w sposób jednoznaczny stwierdzająca, kto jest sprawcą.
Ponadto oświadczenie powinno zawierać dane na temat właściciela pojazdu, kierującego, ich adresów, kategorii, nr prawa jazdy i organu je wydającego, nr polisy OC i nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego, podpis sprawcy, dane świadków.
Jeżeli w wypadku są osoby ranne należy:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudniać ustalenie przebiegu wypadku – absolutnie nie przestawiać pojazdu (pojazdów),
  • nie zbierać elementów pochodzących od pojazdów, części garderoby osoby potrąconej, czy jej rzeczy osobistych,
  • pozostać na miejscu wypadku, jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na miejsce
  • oznakować miejsce wypadku (światła awaryjne, trójkąt), aby nie doszło do następnego zdarzenia lub np. przejechania innego pojazdu po ofierze, ograniczyć przebywanie na jezdni szczególnie w nocy.
  • wskazane jest zapisanie danych świadków zdarzenia lub chociażby numerów rejestracyjnych pojazdów przejeżdżających w chwili zdarzenia (w trakcie prowadzonego postępowania Policja będzie miała możliwość ustalić dane świadków).

Jeśli jesteś poszkodowanym

Wypełnij Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (PDF).
Ustal wszelkie dane osobowe sprawcy, osobiście sprawdź je z dowodem rejestracyjnym, prawem jazdy i dowodem osobistym. Sprawdź dane firmy ubezpieczającej w zakresie OC pojazd sprawcy i dane dotyczące zawartej przez niego umowy ubezpieczenia OC.

Jeśli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC

Wypadek i roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Zgłoszenia takiego możesz dokonać w którymkolwiek Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprzedającym polisy OC. Towarzystwa nie mają prawa odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia.

Aby otrzymać odszkodowanie

Zgłoś szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy odpowiedzialnym za szkodę – tu znajdziesz kontakty do centrów likwidacji szkód.

Jeśli jesteś sprawcą

Udziel osobom poszkodowanym niezbędnych informacji o Twoim zakładzie ubezpieczeń i polisie OC.

Jeśli posiadasz ubezpieczenie Autocasco, zgłoś szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w którym je zawarłeś – kontakty do centrów likwidacji szkód.