Najczęściej zadawane pytania

Co jest przedmiotem i jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC ?

Kiedy należy wykupić polisę OC ?

Na jaki okres należy wykupic polisę OC ?

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia polisy OC ?

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC ?

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC, żeby zmienić ubezpieczyciela ?

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC w przypadku sprzedaży lub zakupu samochodu ?

Jakie są obowiązki sprzedającego samochód ?

Jakie są obowiązki kupującego samochód ?

Czy można odzyskać składkę z ubezpieczenia OC sprzedając samochód ?

Co zrobić kiedy zdarzy się kolizja ?

Co w sytuacji gdy szkodę wyrzadził nieznany sprawca ?

Co w sytuacji gdy szkodę wyrządził znany lecz nieubezpieczony sprawca ?

Jakie są podstawy prawne ubezpieczenia obowiazkowego OC ?

Co jest przedmiotem i jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC ?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

1.Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczyciel odpowiada do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. W przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia 5 000 000 euro, w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia – 1 000 000 euro.

2. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
(Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest więc ważne i zapewnia ochronę również na terytorium jednego z państw: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Wyspy Owcze. .)

3. W przypadku zdarzeń, o których mowa w ust. 2, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymaga-ny przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.

Powrót do pytań.

Kiedy należy wykupić polisę OC ?

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę.
Bez względu na to czy pojazd jest zdolny uczestniczyć w ruch drogowym, czy nie i bez względu na to czy pojazd fizycznie istnieje czy nie (np. spalił się lub został ukradziony) dopóki jest zarejestrowany musi być ubezpieczony !

  • ubezpieczenie OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń
  • jeżeli pojazd jest po raz pierwszy rejestrowany na terenie kraju ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu ale nie później niż w dniu wprowadzenia pojazdu do ruchu.
  • jeżeli kupiliśmy samochód zarejestrowany na terenie kraju bez ważnego OC, ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w dniu zakupu pojazdu
  • jeżeli kupiliśmy samochód zarejestrowany na terenie kraju z ważnym OC:
    • i jeżeli zdecydowaliśmy sie na przepisanie polisy oraz nie wypowiedzieliśmy jej w trakcie jej trwania to ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej w ostatnim dniu ochrony jaki widnieje na przejętej polisie
    • i jeżeli nie zdecydowaliśmy się na przepisanie przejętej polisy na swoje dane oraz wypowiedzieliśmy ją w trakcie jej trwania to ubezpieczenie należy zawrzeć najpóźniej z dniem jej wypowiedzenia.

Powrót do pytań.

Na jaki okres należy wykupic polisę OC ?

Umowę OC zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że:

  • pojazd jest zarejestrowany czasowo
  • pojazd jest pojazdem historycznym
  • pojazd jest pojazdem wolnobieżnym
  • właścicielem pojazdu jest podmiot gospodarczy, prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży samochodów w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży lub polegającą na kupnie i sprzedaży samochodów. Możliwe jest wówczas zawarcie umowy krótkoterminowej.

Powrót do pytań.

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia polisy OC ?

Jeżeli posiadasz samochód zarejestrowany na siebie do zawarcia polisy OC wystarczy:

  • dowód rejestracyjny

Jeżeli dopiero kupiłeś samochód i nie zarejestrowałeś jeszcze pojazdu na siebie do zawarcia polisy OC wystarczy:

  • dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela
  • umowa zakupu pojazdu

Powrót do pytań.

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC ?

Właściwy jest tutaj artykuł 88 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późń zm).
Art. 88.
1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:
1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli ponad 3000 zł)
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
1) 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
2) 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
3) 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.
Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Powrót do pytań.

Kiedy można wypowiedzieć polisę OC, żeby zmienić ubezpieczyciela ?

Roczna polisa OC automatycznie przedłuża się na kolejny rok (jeżeli składka za bieżący okres została w całości opłacona), więc jeśli chcesz z niej zrezygnować, złóż wypowiedzenie umowy najpóźniej na 1 dzień przed zakończeniem okresu ubezpieczenia.

Pobierz standardowy druk wypowiedzenia polisy OC (PDF)

Roczna polisa OC automatycznie przedłuża się na kolejny rok (jeżeli składka za bieżący okres została w całości opłacona) W przypadku kiedy nie wypowiedziałeś rocznej polisy i nie opłaciłeś automatycznego wznowienia, a kupiłeś już nową polisę w innym T.U. możesz wypowiedzieć umowę u poprzedniego ubezpieczyciela w tzw. trybie podwójnej polisy. Zapłacisz tylko za okres udzielanej ochrony poprzedniemu T.U.

Pobierz druk wypowiedzenia w trybie podwójnej polisy OC (PDF)

Jeżeli kupiłeś samochód z ważną polisą OC masz prawo z niej zrezygnować w każdym momencie jej trwania i ubezpieczyć pojazd w innym T.U. Polisa zbywcy jeśli się kończy nie wznawia się na kolejny rok, pamiętaj więc aby nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu

Pobierz druk wypowiedzenia nabywcy polisy OC (PDF)

Powrót do pytań.

Co dzieje się z ubezpieczeniem OC w przypadku sprzedaży lub zakupu samochodu ?

W przypadku sprzedaży samochodu polisa OC przekazywana jest nowemu właścicielowi. Jeżeli zdecyduje się on na kontynuację ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji składki i rozlicza się z nowym właścicielem samochodu.

Po sprzedaży pojazdu nabywca może korzystać z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, na który została zawarta umowa ubezpieczenia. Wraz ze sprzedażą pojazdu zbywca ma obowiązek przekazania nowemu właścicielowi pojazdu dokumentów potwierdzających umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (polisę). Zbywca ma obowiązek poinformować zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy.
Nowy właściciel samochodu może wypowiedzieć umowę w każdym momencie jej trwania. W tym przypadku zakład ubezpieczeń rozlicza się z osobą, która sprzedała samochód, zwracając jej składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zwrot składki nastąpi tylko wtedy, gdy zakład ubezpieczeń nie wypłacił ani nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody objęte polisą.

Jeżeli nabywca nie wypowiada umowy ubezpieczenia, większość zakładów ubezpieczeń dokonuje rekalkulacji składki, analizując związane z nabywcą ryzyko ubezpieczeniowe. Jeżeli ryzyko będzie większe niż w przypadku zbywcy, zakład ubezpieczeń wystąpi do nabywcy o dopłatę składki, gdy ryzyko będzie mniejsze, ubezpieczyciel powinien zwrócić nadwyżkę składki.

Powrót do pytań.

Jakie są obowiązki sprzedającego samochód ?

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży pojazdu do Towarzystwa, w którym był ubezpieczony.

Powrót do pytań.

Jakie są obowiązki kupującego samochód ?

Kupujący ma obowiązek przepisać na siebie przejętą od sprzedającego ważną polisę OC lub wypowiedzieć ją w dowolnym momencie jej trwania i zawrzeć nową. Jeżeli kupiony pojazd nie posiada ważnej polisy OC, należy go ubezpieczyć najpóźniej w dniu zakupu.

Powrót do pytań.

Czy można odzyskać składkę z ubezpieczenia OC sprzedając samochód ?

Tak, jeżeli nowy właściciel wypowie polisę zbywcy i zawrze nowe ubezpieczenie, zakład ubezpieczeń zwróci sprzedającemu składkę za niewykorzystany przez niego okres ubezpieczenia (pomniejszony o czas korzystania z polisy przez nabywcę). Zwrot składki nastąpi tylko wtedy, gdy zakład ubezpieczeń nie wypłacił ani nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkody objęte polisą. Sprzedający może wówczas napisać prośbę o zwrot składki i dostarczyć ją do ubezpieczyciela wraz z umową sprzedaży i informacją na temat wypowiedzenia nowego.

Powrót do pytań.

Co zrobić kiedy zdarzy się kolizja ?

Coraz częściej najpewniejszym sposobem rozstrzygnięcia o winie za spowodowanie kolizji lub wypadku jest wezwanie Policji. Policyjna notatka z miejsca zdarzenia uniemożliwi sprawcy wycofanie się ze złożonego oświadczenia.

Jeżeli pozostajesz tylko przy oświadczeniu sprawcy kolizji, to pamiętaj o opisie zdarzenia i powstałych uszkodzeń oraz o danych kierowcy i samochodu (poproś sprawcę o dowód tożsamości oraz polisę OC i sam spisz potrzebne dane – zdarza się, że sprawca podaje dane nieprawdziwe). Pomocne może być oświadczenie naocznego świadka zdarzenia.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (PDF)

Powrót do pytań.

Co w sytuacji gdy szkodę wyrządził nieznany sprawca ?

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody na osobie powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości.

Powrót do pytań.

Co w sytuacji gdy szkodę wyrządził znany lecz nieubezpieczony sprawca ?

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, za szkody w mieniu i na osobie powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Powrót do pytań.

Jakie są podstawy prawne ubezpieczenia obowiązkowego OC ?

Jest to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (tekst ujednolicony, stan na 2013.02.08)

Powrót do pytań.