Kara za brak ubezpieczenia OC 2016

Jaka kara grozi za brak OC ?

Kara za brak OC 2016

Samochód osobowy:
Przerwa w ubezpieczeniu OC powyżej 14 dni: 3700 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC 4-14 dni: 1850 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC do 3 dni: 740 zł.

Motocykl lub motorower:
Przerwa w ubezpieczeniu OC powyżej 14 dni: 620 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC 4-14 dni: 310 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC do 3 dni: 124 zł.

Samochód ciężarowy, ciągnik samochodowy lub autobus
Przerwa w ubezpieczeniu OC powyżej 14 dni: 5550 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC 4-14 dni: 2775 zł.
Przerwa w ubezpieczeniu OC do 3 dni: 1110 zł.

Należy pamiętać, że w razie spowodowania szkody przez kierującego nieubezpieczonym pojazdem UFG będzie dochodził od sprawcy pokrycia kosztów wypadku. W 2014r. kierowcy pokryli koszty wypadków na kwotę ponad 37mln zł. Najwyższa kwota za pokrycie kosztów wypadku wyniosła 1.6mln zł !

Podstawa prawna

Właściwy jest tutaj artykuł 88 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późń zm).
Art. 88.
1. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych:
1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli ponad 3000 zł)
b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
c) pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę

Jak uniknąć kary za brak OC ?

3. W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
1) 20 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
2) 50 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
3) 100 % opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.
Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jest wnoszona na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.